S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

NAŠA E-SHOP VÝDAJŇA

KONTAKT

Ateliér LittleEye
Lipnická 1827/21
Dunajská Lužná 900 42
tel: +421910872217
info@littleeye.sk
Osobná návšteva po dohovore

» Vrátenie tovaru/ reklamácia

Právo na vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Garantujeme právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu. Od dohody je možné odstúpiť do 14 dní od obdržania zásielky. Doba 14 dní je dostatočná na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie vzájomného prospechu zmluvných strán sa uskutoční neodkladne, najneskôr do nasledujúcich 14 dní po vrátení kompletného tovaru, vrátane darčekového balenia a dekorácií.

Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou Geis na adresu Veronika Skoumalová, LittleEye s.r.o., Lipnická 23, 900 42 Dunajská Lužná. Tovar ponúkaný ako súprava, alebo darčekový balíček je potrebné odoslať kompletne (v originálnom, alebo darčekovom balení, so všetkými etiketami, nálepkami, štítkami a dekoráciami), ako mu do doručený. V prípade, že si zákazník ponechá časť súpravy, alebo darčekového balenia kúpeného za zvýhodnenú cenu, vrátená mu bude taká suma, ktorá vyrovná rozdiel medzi zvýhodnenou cenou za set, alebo darčekové balenie a tovarom kupovaným samostatne a to v prospech predávajúceho. Veronika Skoumalová, LittleEye s.r.o. nemusí súhlasiť s vrátením tovaru v prípade, ak je tovar, alebo balenie zmenené (neúplné, opotrebované alebo poškodené), s výnimkou prípadov, kedy k zmene došlo v rámci bežného zaobchádzania pri skúšaní a kontrole tovaru. Je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V takom prípade znáša náklady na dopravu objednávateľ tovaru (kupujúci).

Prosíme o dodržanie stanoveného termínu vrátenia. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná deklarovanou formou: poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu : Veronika Skoumalová, LittleEye s.r.o., Lipnická 1827/23, 900 42, Dunajská Lužná

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dôvod: ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.


Záruka (reklamácia)

LittleEye s.r.o. zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou. Chybný tovar spolu s reklamáciou zasielajte na adresu Veronika Skoumalová, LittleEye s.r.o., Lipnická 23, 900 42 Dunajská Lužná spolu s popisom nedostatkov a identifikačnými údajmi zákazníka. Formulár na vrátenie, alebo reklamáciu tovaru nájdete nižšie:

FORMULÁR NA REKLAMÁCIU TOVARU (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu : Veronika Skoumalová, LittleEye s.r.o., Lipnická 1827/23, 900 42, Dunajská Lužná

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dôvod: ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, Veronika Skoumalová - LittleEye vráti reklamujúcemu aj bežné náklady na doručenie zásielky.

Záruka a reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

2. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare – textilnom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené vadou materiálu, alebo vady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené, neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým primeraným opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Na predanej veci sa môžu vyskytnúť vady zjavné, alebo vady skryté. Vadu zjavnú je povinný kupujúci uplatniť pri predaji, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, inak právo zaniká. Vady skryté uplatní kupujúci ihneď po zistení, na základe §599 Občianskeho zákonníka: „Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, teda len čo chybu zistil.“ V prípade, nesplnenia tejto povinnosti, nie je možné uznať reklamáciu za opodstatnenú.

6. Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho s predložením závadného výrobku, riadne ošetreného, hygienicky nezávadného a dokladom o úhrade kúpnej ceny.

7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

8. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie a doručenia poškodeného tovaru predávajúcemu.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania dodaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Odôvodneným zamietnutím reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy je zamietnutie reklamácie na základe odborného posúdenia výrobcu, t.j. bez odborného posudku nemôže predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Vtedy je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené a preukázané náklady.

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

11. Ostatné, vyššie nespomenuté náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Radi by sme Vás informovali ohľadom Vašich spotrebiteľských práv - alternatívneho riešenie sporov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

ZGQ0OTk1YT